• მისამართი: პეკინის გამზ. 33ა
    თბილისი, საქართველო

  • ტელ: +995 595 120 120
    info@creditservice.ge

კანონმდებლობა


1. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების და ვალუტის გადამცვლელი პუნქტებისათვის ფულადი ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2012 წლის 7 თებერვლის N25/04 ბრძანება;

2. „ფიზიკური პირის დაკრედიტების შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 24 დეკემბრის №281/04 ბრძანება; დანართი 1;

3. „ფიზიკური პირის დაკრედიტების შესახებ დებულებაში" (საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №281/04) მითითებული საკითხების დაზუსტება;

4. საქართველოს კანონი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ;

5. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის მიერ საქართველოს ეროვნული ბანკისათვის წარსადგენი ფინანსური ანგარიშგების ფორმის, წარდგენის ვადისა და ბუღალტრული აღრიცხვის წესის დამტკიცების თაობაზე, 2018 წლის 7 თებერვლის №19/04 ბრძანება; დანართი1; დანართი2; დანართი3; დანართი4;

6. "მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის და ტერორიზმის დაფინანსების რისკის ზედამხედველობის ანგარიშგების შევსებისა და ინფორმაციის წარმოდგენის წესის დამტკიცების თაობაზე, 2016 წლის 31 მაისის №61/04 ბრძანება" დანართი1;

7. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრაციის წესისა და პირობების დამტკიცების შესახებ, 2018 წლის 5 აპრილის N58/04 ბრძანება; დანართი 1;

8. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის ლიკვიდაციის წესის დამტკიცების თაობაზე 2018 წლის 5 აპრილის N59/04 ბრძანება;

9. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების აქტივების კლასიფიკაციისა და შესაძლო დანაკარგების რეზერვების ფორმირების წესის დამტკიცების თაობაზე, 2018 წლის 5 ივლისის №142/04 ბრძანება;

10. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების საქმიანობის ზედამხედველობისა და რეგულირების წესის დამტკიცების თაობაზე, 2018 წლის 5 ივლისის №143/04 ბრძანება; დანართი 1;

11. „სესხის გამცემი სუბიექტის საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრაციის, რეგისტრაციის გაუქმებისა და რეგულირების წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 27 სექტემბრის №217/04 ბრძანება; დანართი 1; დანართი 2; დანართი3; დანართი 4; დანართი 4-ის შევსების ინსტრუქცია; დანართი 5; დანართი 6; დანართი 7;

12. „სესხის გამცემი სუბიექტისთვის ფულადი ჯარიმის ოდენობის განსაზღვრის, დაკისრებისა და აღსრულების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 27 სექტემბრის №218/04 ბრძანება

13. "საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს საქართველოს ეროვნულ ბანკში რეგისტრაციის, რეგისტრაციის გაუქმებისა და რეგულირების წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №193/04 2018 წლის 27 აგვისტო;

14. საქართველოს ტერიტორიაზე საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროსათვის ინფორმაციის მიწოდების, საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს ბაზაში ინფორმაციის აღრიცხვის და ხელმისაწვდომობის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №195/04 2018 წლის 27 აგვისტო; დანართი 1; დანართი 2; დანართი 3; დანართი 4; დანართი 5; დანართი 6;

15. ფინანსური ორგანიზაციების მიერ მომსახურების გაწევისას მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2016 წლის 23 დეკემბრის №151/04 ბრძანება

16. "საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 625-ე მუხლის მიზნებისათვის ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის განმარტების, სესხის მიმდინარე ნარჩენი ძირითადი თანხის გამოთვლის, საკომისიოს, ფინანსური ხარჯის, პირგასამტეხლოს ან/და ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის გათვალისწინების წესის თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანება №194/04 2018 წლის 27 აგვისტო; დანართი1;

17. „საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 576-ე მუხლის მიზნებისათვის ლიზინგის წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის, საკომისიოს, ფინანსური ხარჯის, პირგასამტეხლოს ან/და ნებისმიერი ფორმის ფინანსური სანქციის გამოთვლის წესის დამტკიცების თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2019 წლის 5 თებერვლის №18/04 ბრძანება